APVV: Slovensko - Francúzsko 2017

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Začiatok riešenia projektu je najskôr 01. 01. 2018. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31. 12. 2019.

Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 650 € na kalendárny rok/projekt a max. 5 300 € na celú dobu riešenia projektu.

Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách spoločne vypracujú obsahovo totožné projekty.

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/phc-stefanik/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV