APVV - všeobecná výzva VV 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy je 22. 9. 2020, dátum ukončenia výzvy je 23. 11. 2020 o 12.00 hod.

Bližšie informácie a prílohy k výzve sú zverejnené na webstránke:

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2020.html

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2021. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov. Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 250 000 EUR na celú dobu riešenia.

Výzva VV 2020 stanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu 300 hodín pre menovitého člena riešiteľského kolektívu a 500 hodín pre zodpovedného riešiteľa. Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok na riešenie projektov.

Zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených databáz (WoS – Web of Science, Scopus alebo ORCID) a disponovať svojim jedinečným identifikátorom v jednej z týchto databáz. Tento údaj sa uvedie v žiadosti. Nesplnenie tejto podmienky má za následok vyradenie žiadosti.

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV