Dotácie BB SK na 2016

Finančné prostriedky z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.

Viac informácií: v prílohe

Formulár žiadosti: v prílohe

https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Financieamajetok/Poskytovaniedot%C3%A1ci%C3%AD.aspx

Zoznam podporených projektov

https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Financieamajetok/Zoznamposkytnut%C3%BDchdot%C3%A1ci%C3%AD/Zoznampodporen%C3%BDchprojektov.aspx

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV