EEA Grants - Aktívne občianstvo

Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou zameranou na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti.

Vyhlásenie výzvy: 28. február 2013 
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2013

Program spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien. Obdobie realizácie programu je od januára 2013 do decembra 2015 a celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. €, vrátane alokácie 100 000 € na podporu bilaterálnej spolupráce

Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Oblasť podpory: Aktívne občianstvo

Prioritná oblasť 1: Participatívna demokracia

Tématické zameranie 1A: Účasť občanov na správe vecí verejných

Špecifické oprávnené aktivity:
- využívanie nástrojov participatívnej demokracie v praxi, advokačné a protikorupčné
  aktivity;
- účasť na tvorbe verejných politík a monitoring ich využívania;
- presadzovanie systémových nástrojov participatívnej demokracie;
- propagácia participatívnej demokracie a zvyšovanie povedomia občanov o nej na rôznych
  úrovniach. 

 Tématické zameranie 1B: Prístup k informáciám

Špecifické oprávnené aktivity:
- prístup k verejným informáciám na všetkých úrovniach;
- posilnenie „watch-dog“ funkcií mimovládnych organizácií, sieťovanie a spolupráca v oblasti
  prístupu k informáciám. 

Rozsah grantu: 10.000 - 60.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, október 2013)

Prioritná oblasť 2: Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie a to aj vo vidieckych oblastiach

Tématické zameranie 2A: Prístup k príjmom

Špecifické oprávnené aktivity:
- inovatívne a pilotné modely prepájania dopytu a ponuky pracovných príležitostí;
- pilotné podnikateľské a samo zamestnávateľské modely;
- podpora zamestnateľnosti zlepšením životných podmienok;

Tématické zameranie 2B: Spoločenská inklúzia

Špecifické oprávnené aktivity:
- účasť chudobných a spoločensky vylúčených ľudí na relevantných verejných veciach;
- zvyšovanie spoločenského vedomia o problémoch chudoby a spoločenského vylúčenia;
- aktivity zamerané na miestny udržateľný spoločenský a ekonomický rozvoj.

Rozsah grantu: 10.000 - 60.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, október 2013)

Všeobecné oprávnené aktivity

Nasledovné aktivity môžu byť oprávnené v rámci všetkých oblastiach podpory (okrem Fondu bilaterálnej spolupráce): 

 

- aktivity na podporu aktívneho občianstva a participatívnej demokracie, vrátane aktivít na miestnej úrovni;
- advokačné aktivity, watch-dog a monitoring činnosti verejných inštitúcií;
- aktivity na zvyšovanie povedomia;
- aktivity podporujúce multikultúrny dialóg;
- účasť na tvorbe verejných politík a v rozhodovacích procesoch;
- rozvoj kapacít a organizačná podpora MVO;
- posilnenie dobrého riadenia členských MVO;
- podpora budovania sietí a koalícií;
- výmena a odovzdávanie skúseností a know-how;
- vzdelávacie aktivity a tréningy;
- kultúrne aktivity podporujúce oblasti podpory.

 

Všetky informácie dostupné na stránke:
http://www.eeango.sk/aoi/sk/vyzvy.html

http://www.eeango.sk/aoi/sk/oblasti-podpory.html

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV