EEA Grants - Deti a mládež

Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou zameranou na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti.

Vyhlásenie výzvy: 28. február 2013 
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2013

Program spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien. Obdobie realizácie programu je od januára 2013 do decembra 2015 a celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. €, vrátane alokácie 100 000 € na podporu bilaterálnej spolupráce

Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

 

Oblasť podpory: Deti a mládež

Prioritná oblasť 1: Deti, mládež a aktívne občianstvo

Tématické zameranie 1A: Podpora aktívneho občianstva

Špecifické oprávnené aktivity: 
- zvyšovanie povedomia, podpora aktívneho občianstva v oblasti riešenia problémov detí
  a mladých ľudí;
- rozvoj aktívnej účasti detí a mladých ľudí na živote komunity a ich spolupráce s miestnymi
  samosprávami. 

Rozsah grantu: 20.000 - 50.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, október 2013)

Prioritná oblasť 2: Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov

Tematické zameranie 2A: Eliminácia hrozieb u detí a mládeže v ohrození a u Rómov

Špecifické oprávnené aktivity:
- preventívne a intervenčné aktivity zamerané na minimalizáciu alebo odstránenie hrozieb
  u detí a mládeže v ohrození;
- vzdelávanie učiteľov, zamestnancov MVO, zástupcov miestnych/regionálnych samospráv
  a dobrovoľníkov v oblasti posilnenia kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození.

Rozsah grantu: do 30.000 €
Dĺžka projektu: 3 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, október 2013)

Všeobecné oprávnené aktivity

Nasledovné aktivity môžu byť oprávnené v rámci všetkých oblastiach podpory (okrem Fondu bilaterálnej spolupráce): 

- aktivity na podporu aktívneho občianstva a participatívnej demokracie, vrátane aktivít na miestnej úrovni;
- advokačné aktivity, watch-dog a monitoring činnosti verejných inštitúcií;
- aktivity na zvyšovanie povedomia;
- aktivity podporujúce multikultúrny dialóg;
- účasť na tvorbe verejných politík a v rozhodovacích procesoch;
- rozvoj kapacít a organizačná podpora MVO;
- posilnenie dobrého riadenia členských MVO;
- podpora budovania sietí a koalícií;
- výmena a odovzdávanie skúseností a know-how;
- vzdelávacie aktivity a tréningy;
- kultúrne aktivity podporujúce oblasti podpory.

 

Všetky informácie dostupné na stránke:
http://www.eeango.sk/aoi/sk/vyzvy.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/oblasti-podpory.html

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV