EEA Grants - Fond bilaterálnej spolupráce

Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou zameranou na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti.

Vyhlásenie výzvy: 28. február 2013 
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2013

Program spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien. Obdobie realizácie programu je od januára 2013 do decembra 2015 a celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. €, vrátane alokácie 100 000 € na podporu bilaterálnej spolupráce

Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Prioritná oblasť 1: Vyhľadávanie partnerov a tvorba partnerstiev

Podpora nadväzovania kontaktov a umožnenie plánovania a prípravy bilaterálnych partnerských projektov, z ktorými sa žiadatelia plánujú uchádzať o podporu v rámci otvorených výziev pre jednotlivé oblasti podpory programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Fond môže podporiť vycestovanie zástupcov slovenských mimovládnych organizácií do niektorej z donorských krajín (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, ), alebo vycestovanie zahraničných partnerov z donorských krajín na Slovensko. 

Oprávnené aktivity:
- vyhľadanie partnera v donorských krajinách pred alebo počas spracovania
  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci niektorej z oblastí podpory programu
  Aktívne občianstvo a inklúzia;
- cesta do krajiny partnera;
- príprava žiadosti o NFP v spolupráci s partnerom;

Rozsah grantu: do 1.000 € na jednu cestujúcu osobu
Dĺžka projektu: do 3 mesiacov
Počet výziev: priebežne, až do 30. apríla 2014

Prioritná oblasť 2: Výmena skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie

Podpora sieťovania a budovania partnerstiev, výmeny skúseností a informácií a tiež zdieľanie dobrej praxe v témach, ktoré súvisia s oblasťami podpory programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Fond môže podporiť krátkodobé stáže pre jednotlivcov alebo malé tímy u hosťujúcich organizácií. Hosťujúcou organizáciou môže byť slovenská mimovládna organizácia, alebo zahraničný partner z donorských krajín (Island, Lichtejnšajnsko, Nórsko). Prioritou fondu je podporiť výmenné pobyty a stáže, ktoré sa týkajú najmä občianskej spoločnosti, účastníkmi stáží však nemusia byť len predstavitelia mimovládnych organizácií, môže ísť o ľudí z prostredia médií, výskumných inštitúcií, vysokých škôl i verejnej správy. Očakávanými výsledkami z projektov je okrem iného spracovanie tém stáží do primeraných výstupov (odborných článkov, publikácií, elektronickej publicity a pod.) a ich cielená distribúcia pre relevantné cieľové skupiny a/alebo širokú verejnosť. 

Oprávnené aktivity:
- účasť na konferenciách, seminároch, kurzoch a workshopoch;
- študijné cesty a stáže;
- návštevy expertov;
- spracovanie štúdií uskutočniteľnosti, spracovanie finančných a ekonomických analýz;
- usporiadanie konferencií, seminárov a workshopov;
- propagačné a informačné aktivity, publicita.

Rozsah grantu: do 10.000 €
Dĺžka projektu: do 6 mesiacov
Počet výziev: priebežne, až do 31. mája 2015

 

Všetky informácie dostupné na stránke:
http://www.eeango.sk/aoi/sk/vyzvy.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/oblasti-podpory.html

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV