EEA Grants - Rozvoj služieb v sociálnej oblasti

Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou zameranou na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti.

Vyhlásenie výzvy: 28. február 2013 
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2013

Program spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien. Obdobie realizácie programu je od januára 2013 do decembra 2015 a celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. €, vrátane alokácie 100 000 € na podporu bilaterálnej spolupráce

Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Oblasť podpory: Rozvoj služieb v sociálnej oblasti

Prioritná oblasť 1: Deinštitucionalizácia služieb pre deti so špeciálnymi potrebami a pre dospelých umiestnených v ústavných zariadeniach

Tématické zameranie 1A: Programy včasnej diagnostiky a intervencie 

Špecifické oprávnené aktivity:
- podpora sieťovania a rozvoj organizácií a centier zameraných na včasnú diagnostiku s dôrazom na interdisciplinárny a medzirezortný prístup;
- podpora programov individuálnej a komunitnej rehabilitácie a integrácie znevýhodnených detí a rodín.

Tematické zameranie 1B: De-inštitucionalizácia

Špecifické oprávnené aktivity:
- integrácia inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít prostredníctvom nezávislého/asistovaného bývania, pracovnej rehabilitácie, podporovaného zamestnávania alebo umiestnenia na trhu práce, budovaním sociálnych sietí a voľnočasovými aktivitami.

Rozsah grantu: 30.000 - 80.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 24 mesiacov
Počet výziev: 1 (február 2013)

Prioritná oblasť 2: Podpora rozvoja terénnych a ambulantných služieb MNO

Tematické zameranie 2A: Rozvoj terénnych a ambulantných služieb v sociálnej oblasti

Špecifické oprávnené aktivity:
- implementácia prípadového manažmentu v sociálnej práci s ohrozenými skupinami
- podpora lokálnych sietí  služieb v sociálnej oblasti pre ohrozené skupiny obyvateľstva
- zavádzanie nových prístupov a progresívnych metodológií do služieb v sociálnej oblasti  pre
  ohrozené skupiny
- podpora výskumu a vzájomného dialógu medzi MNO, klientami a tvorcami sociálnych politík
- podpora rozvoja dobrovoľníctva s cieľom posilniť pridanú hodnotu aktivít MNO pôsobiacich
  v sociálnej oblasti 

Rozsah grantu: 30.000 - 80.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 24 mesiacov
Počet výziev: 1 (február 2013)

Prioritná oblasť 3: Podpora sociálnej kohézie medzi obyvateľmi na lokálnej úrovni

Tematické zameranie 3A: Sociálna kohézia          

Špecifické oprávnené aktivity:
- mobilizácia lokálnych komunít v procese integrácie ohrozených obyvateľov;
- vzdelávacie aktivity zamerané na lokálne komunity;
- podpora dialógu medzi zainteresovanými stranami. 

Rozsah grantu: 30.000 - 80.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 24 mesiacov
Počet výziev: 1 (február 2013)

Všeobecné oprávnené aktivity

Nasledovné aktivity môžu byť oprávnené v rámci všetkých oblastiach podpory (okrem Fondu bilaterálnej spolupráce): 

- aktivity na podporu aktívneho občianstva a participatívnej demokracie, vrátane aktivít na miestnej úrovni;
- advokačné aktivity, watch-dog a monitoring činnosti verejných inštitúcií;
- aktivity na zvyšovanie povedomia;
- aktivity podporujúce multikultúrny dialóg;
- účasť na tvorbe verejných politík a v rozhodovacích procesoch;
- rozvoj kapacít a organizačná podpora MVO;
- posilnenie dobrého riadenia členských MVO;
- podpora budovania sietí a koalícií;
- výmena a odovzdávanie skúseností a know-how;
- vzdelávacie aktivity a tréningy;
- kultúrne aktivity podporujúce oblasti podpory.

 

Všetky informácie dostupné na stránke:
http://www.eeango.sk/aoi/sk/vyzvy.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/oblasti-podpory.html

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV