Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Európa pre občanov 2014 - Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

Cieľom akcie 2  je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

Prioritnými témami (nie však exkluzívnymi) pre rok 2014 sú:

Uzávierky pre rok 2014:

1. marec 2014 (začiatok projektu by sa mal uskutočniť medzi 1. augustom 2014 až 31. januárom 2015)

 

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

Koľko má mať projekt partnerov?

Maximálna výška grantu: 150 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Ďalšie informácie a potrebné dokumenty budú aktualizované priebežne. Definitívne schválenie programu EpO 2014 - 2020 je očakávané v priebehu januára 2014. V jednotlivých výzvach preto, môže dôjsť k malým zmenám.

Informácie prevzaté zo stránky:
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-3/