Európa pre občanov: Akcia 1 - Európska pamäť

Akcia 1 - Európska pamäť

Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii je cieľom EÚ podporovať mier, hodnoty Únie a blaho jej národov. V tejto oblasti sa podporia činnosti, ktoré motivujú k úvahám o európskej kultúrnej rozmanitosti a spoločných hodnotách v najširšom zmysle.

V tomto kontexte sa podpora zameriava na financovanie projektov zaoberajúcich sa príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy (predovšetkým, ale nie výlučne, nacizmu, ktorý viedol k holokaustu, fašizmu, stalinizmu a totalitných komunistických režimov) a na pripomínanie si obetí ich zločinov. Oblasť tiež zahŕňa činnosti týkajúce sa iných určujúcich okamihov a prelomových bodov v nedávnych dejinách Európy. Uprednostnia s v nej najmä akcie na podporu tolerancie, vzájomného porozumenia, medzikultúrneho dialógu a zmierenia ako spôsob preklenutia minulosti a budovania budúcnosti, predovšetkým s cieľom osloviť mladšiu generáciu.

Od projektov v rámci tejto oblasti sa očakáva, že budú zahŕňať rôzne druhy organizácií (miestne orgány, mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie atď.) alebo že sa v rámci nich budú rozvíjať rôzne druhy činností (výskum, neformálne vzdelávanie, verejné diskusie, výstavy atď.), alebo že sa do nich budú zapájať občania pochádzajúci z rôznych cieľových skupín. Projekty by sa mali okrem toho realizovať na nadnárodnej úrovni (vytváranie a prevádzkovanie nadnárodných partnerstiev a sietí) alebo s jasným európskym rozmerom.

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/akcia-1-europska-pamat/

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Priority pre rok 2016:

Viac informácii nájdete v pracovnom programe pre rok 2016 - v prílohe

1936 Beginning of the Spanish Civil War
1956 Political and social mobilisation in central Europe
1991 Beginning of the Yugoslav Wars
1951 Adoption of the United Nations Convention relating to the Status of Refugees in relation with the post WWII refugee situation in Europe

Kto môže žiadať?

  • verejné miestne/regionálne orgány alebo mimovládne organizácie vrátane organizácií občianskej spoločnosti, združenia pre pozostalých a kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie a výskumné organizácie, združenia partnerských miest a pod.

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie aspoň z jednej členskej krajny, ale uprednostňujú sa nadnárodné projekty.

Maximálna výška grantu: 100 000€. Grant je poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Termín uzávierky: 1. marec 2016

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV