Európa pre občanov

Komunitárny program EÚ Európa pre občanov 2007 - 2013 bol prijatý Európskym parlamentom a Radou 12. decembra 2006. Program podporuje celý rad aktivít na báze „aktívneho európskeho občianstva", a tým zabezpečuje zapojenie občanov a organizácií do procesu európskej integrácie.

Miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Témy - priority
Kto môže žiadať

 Akcia 1: Aktívni občania pre Európu:
- Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest. Termín uzávierky: 2. september
- Opatrenie 1.2 Siete medzi partnerskými mestami: Termín uzávierky: 2. september

Akcia 2 – Aktívna občianska spoločnosť v Európe
- Opatrenie 1 a 2: Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum európskej politiky (think-tankom) a organizáciám občianskej spoločnosti na európskej úrovni: Termín uzávierky: 15. nov. 2013

Opatrenie 1: Toto opatrenie je zamerané na podporu činnosti organizácií pre výskum európskej verejnej politiky (think-tanky), ktoré poskytujú nové myšlienky a uvažovanie o európskych otázkach, aktívnom európskom občianstve alebo európskych hodnotách.

Hľadajú sa prepojenia medzi výskumom a tvorbou politiky na európskej úrovni a podporuje sa súčinnosť medzi vedcami, intelektuálmi a ľuďmi s rozhodovacími právomocami. V rámci takýchto aktivít musia podporené organizáce vo všeobecnosti zapájať do svojich diskusií občanov a s využitím osobitných nástrojov poskytovať informácie širokej verejnosti.

Európsky kontaktný bod Slovensko propaguje grantový program Európa pre občanov 2007 – 2013 a pomáha žiadateľom pri príprave medzinárodných projektov občianskych aktivít. 

http://www.europapreobcanov.sk/granty/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV