Európska pamiatka

Projekty občianskej spoločnosti

Program: Európa pre občanov

Miestne a regionálne orgány, neziskové organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Akcia 1: Európska pamiatka
Opatrenie 1.1: Európska pamiatka

Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii je cieľom EÚ podporovať mier, hodnoty Únie a blaho jej národov.

Program Európa pre občanov sa v duchu tejto myšlienky snaží podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy, ako aj ďalšími určujúcimi momentmi a kľúčovými bodmi v nedávnej európskej histórii. V roku 2014 si budeme osobitne pripomínať udalosti:

  • 100. výročie začatia 1. svetovej vojny,
  • 25. výročie pádu Berlínskeho múra a
  • 10 rokov od rozšírenia Európskej únie o štáty strednej a východnej Európy.

Kto môže žiadať?

  • mestá, obce, kraje, neziskové organizácie, združenia pamätníkov, kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie vedecké organizácie, združenia alebo partnerské mestá

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie aspoň z jednej členskej krajny, ale uprednostňujú sa nadnárodné projekty.

Maximálna výška grantu: 100 000€. Grant je poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

O programe Európa pre občanov:

Za riadenie programu je zodpovedná Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (DG COMM).

Za implementáciu programu (posudzovanie žiadostí, rozdeľovanie grantov a supervíziu projektových aktivít  zodpovedá Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) sídliaca v Bruseli.

Hlavné ciele programu sú:

  • Prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti.
  • posilňovať inštitúciu občianstva k Európskej únii a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ.

Špecifické ciele programu sú:

  • Zvyšovať povedomie o spoločnej európskej pamäti, histórii a hodnotách tak, aby sa sledoval hlavný cieľ EÚ, ktorým je presadzovať mier, jeho hodnoty a všeobecné blaho občanov EÚ a to podnecovaním debát, reflexií a rozvojom sietí.
  • Podporovať demokratickú a občiansku participáciu občanov EÚ rozvíjaním chápania procesu tvorby politík na úrovni EÚ a podporovaním príležitostí pre spoločenskú a medzi-kultúrnu výmenu a dobrovoľníctvo na úrovni EÚ.

 

Ďalšie informácie:
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/o-programe/

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV