Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Európska pamiatka

Projekty občianskej spoločnosti

Program: Európa pre občanov

Miestne a regionálne orgány, neziskové organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Akcia 1: Európska pamiatka
Opatrenie 1.1: Európska pamiatka

Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii je cieľom EÚ podporovať mier, hodnoty Únie a blaho jej národov.

Program Európa pre občanov sa v duchu tejto myšlienky snaží podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy, ako aj ďalšími určujúcimi momentmi a kľúčovými bodmi v nedávnej európskej histórii. V roku 2014 si budeme osobitne pripomínať udalosti:

Kto môže žiadať?

Koľko má mať projekt partnerov?

Maximálna výška grantu: 100 000€. Grant je poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

O programe Európa pre občanov:

Za riadenie programu je zodpovedná Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (DG COMM).

Za implementáciu programu (posudzovanie žiadostí, rozdeľovanie grantov a supervíziu projektových aktivít  zodpovedá Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) sídliaca v Bruseli.

Hlavné ciele programu sú:

Špecifické ciele programu sú:

 

Ďalšie informácie:
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/o-programe/