Fond na podporu umenia: Výzva č. 6

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

Prehľad aj na webstránke: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/struktura-podpory

Prehľad aj v prílohe.

1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

Podpora je určená na tvorbu a vydávanie literárne hodnotných knižných publikácií, najmä prvé vydania diel pôvodnej literatúry súčasných autorov, reedície knižných titulov, preklady diel zahraničnej literatúry pre deti a mládež. Súčasťou publikácii musí byť aj ilustračné stvárnenie. Vo forme štipendia a dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

1.5.3 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry

Podpora je určená na realizáciu prekladov a vydávanie inojazyčných diel umeleckej literatúry (poézie, prózy, drámy, esejí, literatúry faktu), najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných zahraničných autorov, reedície knižných titulov, kritické vydania, nové textové výbery súčasných a klasických autorov, nové vydania a reedície významných diel klasickej a súčasnej zahraničnej literatúry. Nepodporujú sa preklady cez tretí jazyk. Minimálny povinný počet vydaných výtlačkov je 500 kusov. Vo forme štipendia a dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti literatúry. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti literatúry, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Vo forme dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017
 

1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

Podpora je určená na náklady súvisiace s tvorbou, realizáciou, naštudovaním, a/alebo vydaním diel, vrátane vydávania komiksov a audiokníh, ktorých zložkou sú viaceré druhy umení vo vzájomnej interakcii, určených na verejnú prezentáciu, uvedenie a/alebo distribúciu. Vo forme dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

1.6.3 - Tvorba multimediálneho diela - fáza A

Podporná činnosť je zameraná na tvorbu multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. Podporná činnosť v tomto programe zahŕňa i podujatia, ktorých výsledkom je tvorba a/alebo príprava multimediálneho diela. Podpora nie je určená na projekty, ktoré majú povahu hazardných hier.

Vo forme štipendia.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

3.1.1 Divadlo: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny divadla, divadelná teória, monografie o osobnostiach divadla) dotýkajúcej sa divadelného umenia; na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov. Vo forme štipendia a dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

3.2.1 Tanec: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny tanca, tanečná teória, monografie o osobnostiach tanca) dotýkajúcej sa tanca; na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov. Vo forme štipendia a dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

3.3.1 Hudba: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny hudby, hudobná teória, monografie o osobnostiach hudby) dotýkajúcej sa hudby; na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov. Vo forme štipendia a dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

3.4.1 Vizuálne umenie: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, syntetické a monografické publikácie z dejín a teórie jednotlivých druhov vizuálneho umenia; na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov. Vo forme štipendia a dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

3.5.1 Literatúra: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny literatúry, literárna teória, monografie o osobnostiach literatúry, literárne slovníky) dotýkajúcej sa literatúry a knižnej kultúry (dejiny knižnej kultúry, stav knižnej kultúry a synergia jej zložiek, výskum a podpora čítania); na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, vytváranie verejných elektronických databáz o literatúre a knižnej kultúre. Vo forme štipendia a dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

3.6.1 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, na vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, dotýkajúcich sa viacerých druhov umenia s interdisciplinárnym záberom alebo reflektujúcich umenie a kultúruz perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdia, estetika, sociológia, psychológia). Podpora je určená aj na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje i na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, vytváranie verejných elektronických databáz o literatúre a knižnej kultúre. Vo forme štipendia a dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

3.7.1 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

Podprogram podporuje realizáciu vedecko-výskumných projektov, vydávanie odborných publikáciíz oblasti etnológie, folkloristiky a príbuzných disciplín zameraných na oblasť ľudovej kultúry a publikácií, ktoré sú výsledkom reflexie kultúrno-osvetovej činnosti. Podpora je určená aj na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním výstupov výskumnej činnosti, metodické materiály ku kultúrno-osvetovej činnosti, k ochrane ľudovej kultúry, vrátane zvukových, zvukovo-obrazových záznamov, či multimediálnych záznamov. Vo forme štipendia a dotácie.

Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility - výskum a vzdelávacie aktivity

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti odbornej reflexie, výskumu a kritiky všetkých druhov a oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami, organizáciami a zoskupeniami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobilít kultúrnych pracovníkov, výskumníkov, kritikov, odborníkov vo všetkých oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ich zapájanie do medzinárodných sietí, účasti na rezidenčných pobytoch, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora formou čiastočného spolufinancovania je určená aj na projekty z programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Vo forme dotácie.

Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť:

4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre

Podprogram 4.1 – Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre je určený na podporu projektov zameraných na starostlivosť o ľudovú kultúru, predovšetkým na jej identifikáciu, inventarizáciu, dokumentáciu, archiváciu, ďalej na šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, výskumnú činnosť súvisiacu s prípravou nominácie na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoločenskej topografie regiónov miest a obcí, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť ľudovej kultúry. Vo forme dotácie.
Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

4.2 Vznik a prezentácia tvorby 

Podprogram 4.2 – Vznik a prezentácia tvorby je zameraný najmä na podporu vzniku novej autorskej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti ľudovej kultúry, folklorizmu, neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako aj na podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a regionálnu kultúru. Podpora je určená na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou umeleckých predstavení, koncertov, výstav a pod., ako aj na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča. Vo forme dotácie.

 Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spoluprá- ce v oblasti ľudovej kultúry a folklorizmu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je zameraný aj na podporu mobility umelcov z oblasti ľudovej kultúry, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Vo forme dotácie.

Termín výzvy: 1.3.2017 - 3.4.2017

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV