Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium a nezávislý výskum

Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku. Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2018-2019 je 30. júna 2017.

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:
- ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni;
- výborné štúdijné výsledky;
- výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL (95 iBT test);
- prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA;
- slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Komisia hľadá uchádzačky a uchádzačov, ktorí svojimi akademickými či osobnými záujmami dokážu prispieť k naplneniu mandátu Komisie - zvyšovať porozumenie medzi občanmi SR a občanmi USA. V tomto zmysle sú v priebehu výberových konaní hodnotené nielen akademické
výsledky, ale aj skúsenosti v pracovnom živote a sociálna angažovanosť.

Štipendium okrem mesačných životných nákladov, základného zdravotného poistenia a cestovného zahŕňa aj úhradu školských poplatkov do výšky 19 000.- USD. V prípade záujmu o štúdijný pobyt (Master's study) musí uchádzač zdokladovať dostatok finančných prostriedkov
na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia, ktoré prevyšujú sumu 19 000.- USD. Komisia nezabezpečuje ubytovanie v USA.

Ďalšie informácie môžete získať na adrese: dasa@fulbright.sk

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV