Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Grantový program Dôvera - zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života

Grantový program Dôvera spustila Nadácia pre deti Slovenska v roku 2012. Prostredníctvom grantového programu chce Zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. Podporu môžu získať organizácie, ktorých zámery napĺňajú hlavné ciele grantového programu.

Ciele grantového programu a oblasti podpory

Cieľové skupiny

Podávanie žiadostí o príspevok

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky, a to prostredníctvom formulára na stránke http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/grantovy-program-dovera/ .

Dôležité termíny jesenného kola GP Dôvera

Celková suma určená na jedno kolo GP je 14.000 €
Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 1.000 €, minimálna je 100 €

Oprávnení žiadatelia:
mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie
s právnou subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré
nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce
základné ľudské práva (za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola,
pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá
zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)

1. Projekty / žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý je na stránke http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/grantovy-program-dovera/
2. Formuláre musia mať vyplnené všetky časti/kolónky
3. Projekt / žiadosť o finančný príspevok (online vypracovaný formulár) musí byť elektronicky odoslaný do 14. októbra 2016. ŽIADOSTI DORUČENÉ INÝM SPÔSOBOM ALEBO ODOSLANÉ PO TOMTO TERMÍNE, BOHUŽIAĽ NEMÔŽU BYŤ AKCEPTOVANÉ!
4. Povinné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o finančný príspevok, musia byť poslané mailom na karin@nds.sk do 14. októbra 2016. ŽIADOSTI BEZ DORUČENÝCH POVINNÝCH PRÍLOH, BOHUŽIAĽ NEMÔŽU BYŤAKCEPTOVANÉ! Odosielané prílohy je potrebné nazvať „názov organizácie_názov prílohy“.
- Povinné prílohy – sken štatútu/stanov, sken potvrdenia o IČO, štatutárovi, čísle účtu (musí obsahovať aj IBAN a SWIFT), 3-4 ilustračné fotografie, prípadne logo organizácie

 

FORMULAR: http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/grantovy-program-dovera/gp-dovera-organizacia/

 

 

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229

Schválené projekty v predchádzajúcom kole (pozri časť organizácie):

http://www.nds.sk/blog/aktuality/v-jarnom-kole-gp-dovera-podporime-15-projektov1/

 

Prílohy ku stránke: