INTERREG SK-HU:Zlepšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami a rozšírenie cezhraničnej spolupráce

Program Interreg SK – Maďarsko. Cieľom programu Interreg je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce (v rámci prioritnej oblasti PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce)

Túto výzvu vyhlásil Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Národným orgánom v Slovenskej republike

Oprávnení žiadatelia:

 • verejné inštitúcie
 • súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu
 • spoločnosti v štátnom vlastníctve
 • cirkvi
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce EZÚS
 • mimovládne organizácie
 • rozvojové agentúry
 • miestna a regionálna samosprávy
 • univerzity a výskumné ústavy
 • komory
 • organizácie zriadené osobitným zákonom poskytujúce verejné služby (napr. nadácie, združenia)

Oprávnené aktivity:

 • posilnenie a zlepšenie možností spolupráce a efektívnosti spolupráce medzi rôznymi organizáciami (orgány verejnej správy) v konkrétnych odvetviach (napr. vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, prevencia rizík, vodné hospodárstvo, kultúra, atď.) prostredníctvom spoločných odborných programov, kurzov, výmeny skúseností, kapitalizácie a výmeny know-how atď.
 • podpora aktivít zameraných na zlepšenie cezhraničných služieb poskytovaných spoločne a rozvoj malej infraštruktúry potrebnej na poskytovanie spoločných služieb
 • Pre výber zodpovedajúcej prioritnej osi pre Váš projekt si pozorne prečítajte zoznam oprávnených aktivít

Očakávané výsledky

 • Projekty realizované v rámci prioritnej osi budú zlepšovať úroveň cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšíria cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi. Úroveň cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce závisí od dvoch hlavných faktorov: kapacita inštitúcií v pohraničnom regióne, ktorá sa môže zlepšiť (okrem iného) vzájomnou výmenou skúseností; a profesionálna úroveň a strategický základ spolupráce medzi rôznymi inštitúciami z oboch strán hranice.

Ukazovatele výstupov:
Počet vytvorených cezhraničných produktov a služieb;
Počet dokumentov publikovaných alebo vypracovaných mimo Fondu malých projektov,
Počet cezhraničných udalostí;
Počet osôb zapojených do spolupráce;
Počet žien zapojených do spolupráce;
Počet účastníkov zo sociálne marginalizovaných skupín, vrátane Rómov

Podporované oblasti:

 • Spolupráca medzi organizáciami, spoločné cezhraničné služby, malá infraštruktúra potrebná na poskytovanie spoločných služieb.

Oprávnené územie:

 • Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj.
 • Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Budapest főváros, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Výzva je otvorená:

 • Od 29. 07. 2016 - do 31. 10. 2016

Často kladené otázky

Oficiálna webstránka: http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/1-vzva-na-predkladanie-iadosti-o-poskytnutie-fp

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV