INTERREG SK-HU: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti (kultúrne a prírodné dedičstvo)

Program Interreg SK – Maďarsko. Cieľom programu Interreg je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

Výzva:

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti (v rámci prioritnej osi Príroda a kultúra)

Túto výzvu vyhlásil Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Národným orgánom v Slovenskej republike

Oprávnení žiadatelia:

 • verejné inštitúcie
 • súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu
 • spoločnosti v štátnom vlastníctve
 • cirkvi
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce EZÚS
 • mimovládne organizácie
 • rozvojové agentúry
 • miestne a regionálne samosprávy
 • univerzity a výskumné ústavy
 • komory
 • oragnizácie zriadené osobitným zákonom poskytujúce verejné služby (napr. nadácie, združenia)

Oprávnené aktivity:

 • podpora spolupráce a rozvoja lokalít kultúrneho dedičstva
 • zachovávanie a propagácia prírodného dedičstva
 • návrh cezhraničných akčných plánov, vytvorenie modelov a testovacích pilotných aktivít na lepšie využitie kultúrneho a prírodného dedičstva regiónov a kombinácia turizmu s propagáciou a ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva
 • rozvoj kvalitných služieb cestovného ruchu v malom rozsahu v spojitosti s miestnymi environmentálnymi a kultúrnymi danosťami
 • návrh a vybudovanie miestnych prístupových ciest napojených na lokality kultúrneho a prírodného dedičstva
 • spoločný rozvoj turistických produktov a ponúk, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a rozvoj cezhraničnej infraštruktúry ekoturizmu

Podporované oblasti:

 • Kultúrne a prírodné dedičstvo, prístupové cesty k lokalitám kultúrneho a prírodného dedičstva, cestovný ruch.

Oprávnené územie:

 • Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj.

Výzva je otvorená:

 • Od 29. 07. 2016 - do 31. 10. 2016

Ukazovatele výstupov

- Nárast v očakávanom počte návštev v podporovaných lokalitách kultúrneho a prírodného

dedičstva a atrakcií;

- Celková dĺžka novovybudovaných ciest;

- Rozloha lokalít podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ochrany;

- Dĺžka zrekonštruovaných a novovybudovaných zelených ciest.

Oficiálna webstránka: http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/1-vzva-na-predkladanie-iadosti-o-poskytnutie-fp

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV