Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

INTERREG SK-HU: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti (kultúrne a prírodné dedičstvo)

Program Interreg SK – Maďarsko. Cieľom programu Interreg je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

Výzva:

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti (v rámci prioritnej osi Príroda a kultúra)

Túto výzvu vyhlásil Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Národným orgánom v Slovenskej republike

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnené aktivity:

Podporované oblasti:

Oprávnené územie:

Výzva je otvorená:

Ukazovatele výstupov

- Nárast v očakávanom počte návštev v podporovaných lokalitách kultúrneho a prírodného

dedičstva a atrakcií;

- Celková dĺžka novovybudovaných ciest;

- Rozloha lokalít podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ochrany;

- Dĺžka zrekonštruovaných a novovybudovaných zelených ciest.

Oficiálna webstránka: http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/1-vzva-na-predkladanie-iadosti-o-poskytnutie-fp

Prílohy ku stránke: