INTERREG SK-PL: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

Výzva sa týka tretej prioritnej osi programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia". Pre výzvu bude platiť nasledovná špecifická podmienka: Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018.

Kompletné informácie nájdete na tejto webstránke.

Oprávnení žiadatelia:

  • štát a jeho organizačné zložky,
  • územná samospráva a jej organizačné zložky,
  • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
  • profesijné vzdelávacie inštitúcie, vedecké a výskumné organizácie, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, vysoké školy , európske zoskupenia územnej spolupráce.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

  • Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov v sektore vzdelávacích inštitúcií profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné programy/iniciatívy profesijného a odborného vzdelávania realizované na školách, stáž, vzdelávanie a odborná príprava pilotné a štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov a študentov v odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných školách).
  • Spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integráciea obyvateľskej účasti, zdokonaľovanie cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia.
  • Cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív profesijného a odborného vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému stredoškolského a nepretržitého vzdelávania, a taktiež dobrej praxe v oblasti spravovania vzdelávania a financovania systému školstva.
  • Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania (napr. mapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci stáží a odborného vzdelávania).

Všetky aktivity musia mať cezhraničný charakter.

V rámci priority nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia, napr. výstavba, modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom (nemôžu byť hlavnou aktivitou v projekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska).

Dokumenty záväzné v rámci výzvy vrátane Programu, Príručky pre prijímateľa a záväzných usmernení sa nachádzajú nižšie.

Program

Príručka pre prijímateľa s prílohami

Vzor žiadosti - generátor žiadostí

 Zoznam príloh k žiadosti (pdf) 47.0 KB

 Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku (pdf) 1.0 MB

 Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní (doc) 178.0 KB

 Vyhlásenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov (doc) 92.0 KB

 Vzor vyhlásení partnera (doc) 181.0 KB   (doc) 181.0 KB (vyhlásenie o plnení verejno-právnych povinností,  vyhlásenie o oprávnenosti DPH, vyhlásenie o trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií) (doc) 181.0 KB

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (pdf) 2.0 MB

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV