Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

INTERREG SK-PL: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

Výzva sa týka tretej prioritnej osi programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia". Pre výzvu bude platiť nasledovná špecifická podmienka: Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018.

Kompletné informácie nájdete na tejto webstránke.

Oprávnení žiadatelia:

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

Všetky aktivity musia mať cezhraničný charakter.

V rámci priority nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia, napr. výstavba, modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom (nemôžu byť hlavnou aktivitou v projekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska).

Dokumenty záväzné v rámci výzvy vrátane Programu, Príručky pre prijímateľa a záväzných usmernení sa nachádzajú nižšie.

Program

Príručka pre prijímateľa s prílohami

Vzor žiadosti - generátor žiadostí

 Zoznam príloh k žiadosti (pdf) 47.0 KB

 Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku (pdf) 1.0 MB

 Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní (doc) 178.0 KB

 Vyhlásenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov (doc) 92.0 KB

 Vzor vyhlásení partnera (doc) 181.0 KB   (doc) 181.0 KB (vyhlásenie o plnení verejno-právnych povinností,  vyhlásenie o oprávnenosti DPH, vyhlásenie o trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií) (doc) 181.0 KB

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (pdf) 2.0 MB

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013