Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014. Podávanie žiadostí prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škol je sprístupnené od 25. 3. 2013. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi.

1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na riešení 2 projektov evidovaných v KEGA.

Priority výzvy KEGA na rok 2014 sú orientované:
- na pedagogické modely výchovy a vzdelávania základných a stredných škôl - štruktúrované vzdelávacie texty s členeným obsahom spĺňajúce didaktické požiadavky vrátane požiadavky na originálnosť, príťažlivosť, motiváciu, komplexnosť,
- na nové technológie, metódy a formy vo výchove a vzdelávaní,
- na tvorbu programov, ktoré budú obsahovať aspekt kultúry, umenia a celoživotné vzdelávanie učiteľov,
- na oblasť obsahovej integrácie a diverzifikácie vysokoškolského štúdia.

Treba venovať pozornosť výberu tematickej oblasti projektu. Akceptované budú iba také návrhy nových projektov, ktorých obsahové zameranie spadá do niektorej zo schválených tematických oblastí. Tematické oblasti na podávanie nových projektov KEGA v rokoch 2011 – 2014 sú osobitne zverejnené v dokumente http://www.minedu.sk/data/att/1704.pdf.

Odkaz na stránku MŠVVaŠ SR.

Prílohy ku stránke: