Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019

Ministerstvo kultúry SR zverejňuje v rámci účelu kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

podprogram 2.1 Živá kultúra,
podprogram 2.2 Periodická tlač,
podprogram 2.3 Neperiodická tlač,
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 30. november 2018 (vrátane)

Oprávnené subjekty:

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť subjekt podľa § 3 ods. 1 zákona

Viac informácií nájdete tu.

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV