Kvalita vzdelania (nadácia Tatra banky)

VÝZVA Kvalita vzdelávania OTVORENÁ

Ambíciou grantového programu Kvalita vzdelania je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií ako aj reálnym potrebám praxe. Cieľom programu je obohatiť konkrétny študijný program, predmetu alebo témy tak, aby sa vyučovanie obohatilo o moderné poznatky z prostredia domácej a zahraničnej vedy. Pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vyučovanie stalo aktuálnejšie a viac reflektovalo potreby praxe.

Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy, alebo externých spolupracovníkov a študentov.

Termín odovzdania projektov: 25. október 2013 do 24:00
Plánovaná výška grantu: 25.000 eur
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5.000 eur

Hlavné kritérium, ktoré projekty musia spĺňať:
• INOVATÍVNOSŤ - podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.

Ďalšie kritériá, z ktorých aspoň jedno musia spĺňať projekty v kombinácií s hlavným:
• MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA - aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
• PREPOJENIE NA PRAX - aktivity zamerané na prepájanie  teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
• UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.

Ďalšie informácie na stránke:
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-kvalita-vzdelavania

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV