Matica slovenská: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu vedeckých projektov

Matica slovenská poskytne dotáciu na aktivity, týkajúce sa podpory vedeckých projektov v MS, na základe:
a) vyplneného formuláru žiadosti o dotáciu,
b) rozhodnutia grantovej komisie MS,
c) možností, vyplývajúcich z výšky objemu finančných prostriedkov.

Dotácia je určená na:
a) prípravu vedeckých konferencií, vedeckých a odborných seminárov,
b) edičnú činnosť,
c) výstavnícke aktivity.

Oprávnení žiadatelia sú:
Na základe uznesenia Výboru MS č. 8/6/2015-P z 30. januára 2015 budú z Grantovej agentúry MS čerpať v roku 2015 prednostne vedecké odbory MS. Vedecké pracoviská MS môžu získať prostriedky len v prípade, ak vedecké odbory stanovenú sumu nevyčerpajú.

Oprávnené výdavky sú:
- nájom priestorov,
- technické zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie),
- preprava,
- ubytovanie,
- propagačné materiály (tlač pozvánok, bulletin, letáky, plagáty),
polygrafické náklady ( tlač, sadzba a zalomenie, návrh a realizácia obálky v grafickom
štúdiu),
- honoráre pre autorov textovej časti,
- honoráre pre zostavovateľa a vedeckého redaktora,
- náklady na redigovanie a jazykové korektúry.

Neoprávnené výdavky sú:
- kapitálové výdavky (investície),
- úhradu miezd a odmien pracovníkov žiadateľa, finančné ceny a dary,
- reklamné predmety (perá, tašky a pod.),
- taxi služba.

Výška dotácie
Maximálna možná výška dotácie pre jeden projekt nie je určená. Celková podpora
projektov definovaných v tejto výzve bude závisieť od finančných možností Matice
slovenskej.

Viac informácií v prílohách.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV