Medzinárodný vyšehradský fond - malé granty

Nasledujúca uzávierka pre SMALL GRANTS (malé granty) je 1. december 2015 (vždy k 1.12, 1.3., 1.6., 1.9).

Projekty financované v rámci malých grantov by mali spadať do jednej z nasledujúcich šiestich kategórií: spolupráca v oblasti kultúry, vedecké výmeny a výskum, vzdelávanie, výmenné pobyty mládeže, cezhraničná spolupráca alebo podpora cestovného ruchu.

V súčasnosti sa na FF UMB riešia tieto projekty IVF (v pozícii spoluriešiteľa):

J. Kremnický (KTVŠ): State, Role and Prospects of Gymnastics in V4 Countries (kategória vedecké výmeny a výskum)
R. Kožiak (KHI): Via Benedictina on the way (kategória vedecké výmeny a výskum)
A. Račáková (KSJ): Dvojjazyčné lingvistické nástroje pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí (1. časť)  (kategória cezhraničná spolupráca)

S výnimkou cezhraničných projektov musia mať projekty partnerov najmenej z troch krajín Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko), t.j. napr. oganizátor a aspoň dvaja partneri z V4. Odporúča sa však, aby zahŕňal partnerov zo všetkých krajín V4. Do projektu sa môžu zapojiť i partneri z iných krajín.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, obce, školy a ďalšie verejné inštitúcie.

Maximálny príspevok z fondu pre malé projekty je 6,000 EUR. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 80 % celkových nákladov na projekt, vrátane vecného príspevku žiadateľa alebo vecných príspevkov iných subjektov. Maximálny časový rámec pre projekty je 6 mesiacov.

Malé granty sú vhodné aj na financovanie prípravných projektov pre väčšie granty.

Ďalšie informácie:
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Prehľad pridelených grantov za uplynulé obdobie:
http://visegradfund.org/grants/approved_grants/

 V prípade, že vás osloví partner z inej organizácie s ponukou na spoluprácu, prosím, obráťte sa na mňa. Zabezpečím všetky požadované podklady, a to:
- "Letter of Intent“ – súhlas so zapojením do projektu. Koordinátor obyčajne posiela šablónu, ktorú upravím (hlavičkový papier, doplnenie informácií), a vybavím podpísanie rektorom UMB;
- Menovací dekrét rektora
- Výpis z registra organizácií

- iné požadované podklady, napr. iné identifikačné údaje, zákon o zriadení UMB, osvedčenie o registrácii pre DPH

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV