Medzinárodný vyšehradský fond - Malé granty

Najbližšia uzávierka pre SMALL GRANTS (malé granty) je 1. marec 2015.

Projekty financované v rámci malých grantov by mali spadať do jednej z nasledujúcich šiestich kategórií : kultúrna spolupráca, vedecké výmeny a výskum, vzdelávanie, výmenné pobyty mládeže, cezhraničná spolupráca alebo podpora cestovného ruchu.

S výnimkou cezhraničných projektov, musia mať projekty partnerov najmenej z troch krajín Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko), t.j. napr. oganizátor a aspoň dvaja partneri z V4. Odporúča sa však, aby zahŕňal partnerov zo všetkých krajín V4. Do projektu sa môžu zapojiť i partneri z iných krajín.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, obce, školy a ďalšie verejné inštitúcie.

Maximálny príspevok z fondu pre malé projekty je 6,000 EUR. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 80 % celkových nákladov na projekt, vrátane vecného príspevku žiadateľa alebo vecných príspevkov iných subjektov. Maximálny časový rámec pre projekty je 6 mesiacov.

Ďalšie informácie:
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Prehľad pridelených grantov za uplynulé obdobie:
http://visegradfund.org/grants/approved_grants/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV