Medzinárodný vyšehradský fond - štandardné granty

Nasledujúca uzávierka pre STANDARD GRANTS (štandardné granty) je 15. september 2015 (ďalej vždy k 15.3, 15.9.).

Projekty financované v rámci štandardných grantov by mali spadať do jednej z nasledujúcich šiestich kategórií: spolupráca v oblasti kultúry, vedecké výmeny a výskum, vzdelávanie, výmenné pobyty mládeže, cezhraničná spolupráca alebo podpora cestovného ruchu.

S výnimkou cezhraničných projektov musia mať projekty partnerov najmenej z troch krajín Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko), t.j. napr. oganizátor a aspoň dvaja partneri z V4. Odporúča sa však, aby zahŕňal partnerov zo všetkých krajín V4. Do projektu sa môžu zapojiť i partneri z iných krajín.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, obce, školy a ďalšie verejné inštitúcie.

Minimálny príspevok z fondu pre štandardné projekty je 6,001 EUR (rozpočty týchto projektov sa pobybujú v rozpätí 10 - 15-tisíc EUR). Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 80 % celkových nákladov na projekt, vrátane vecného príspevku žiadateľa alebo vecných príspevkov iných subjektov. Maximálny časový rámec pre projekty je 12 mesiacov.

Ďalšie informácie:
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

Prehľad pridelených grantov za uplynulé obdobie:
http://visegradfund.org/grants/approved_grants/

V prípade, že vás osloví partner z inej organizácie s ponukou na spoluprácu, prosím, obráťte sa na mňa. Zabezpečím všetky požadované podklady, a to:
- "Letter of Intent“ – súhlas so zapojením do projektu. Koordinátor obyčajne posiela šablónu, ktorú upravím (hlavičkový papier, doplnenie informácií), a vybavím podpísanie rektorom UMB;
- Menovací dekrét rektora
- Výpis z registra organizácií

- iné požadované podklady, napr. iné identifikačné údaje, zákon o zriadení UMB, osvedčenie o registrácii pre DPH

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV