Ministerstvo financií SR: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie
podľa § 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Termín predkladania žiadostí: od 1. januára do 31. marca 2017

Dotácie budú poskytované iba na základe žiadostí podaných v súlade s Výnosom (v prílohe) a touto výzvou (v prílohe). do výšky
disponibilného objemu finančných prostriedkov na rok 2017.

Minimálna výška dotácie je 1 000 €.
Maximálna výška dotácie je 13 500 €.

 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4807

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV