Ministerstvo financií SR: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie

Ministerstvo financií SR

Účel poskytnutia dotácie:
tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu.

Termín uzávierky: 31.3.2016
Výška dotácie: 1000 € - 13 500 €
Spolufinancovanie: 10 %
Príjemca: občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, záujmové združenie právnických osôb, obec, VÚC, neinvestičný fond

Dotáciu na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu nehnuteľného majetku možno poskytnúť iba, ak žiadateľ doloží doklad o vlastníctve nehnuteľnosti a ide o všeobecne prospešný účel.

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10564

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV