Nadácia ESET - podpora vedy a výskumu

Cieľ programu

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií týkajúce sa popularizácie vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

Časový harmonogram programu

 • Otvorenie grantovej výzvy: 7. marca 2019
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 15. apríla 2019
 • Zverejnenie výsledkov: 30. apríla 2019
 • Realizácia projektov: 30. apríla 2019 – 30. novembra 2019
 • Záverečné vyúčtovanie projektov: do 30. novembra 2019

Výška grantu

Na Grantovú výzvu: Podpora vedy a výskumu je vyčlenených 30 000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5 000 EUR. Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

Príjemcovia grantu

Príjemcom grantu môže byť:
Nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká škola a iná právnicka osoba. Žiadateľom nemôže byť fyzická osoba.

Základné podmienky získania grantu

 • Projekt aktívne popularizuje vedu a výskum na Slovensku.
 • Ide o neziskový projekt s verejnoprospešným dopadom.
 • Projekt slúži širšej komunite ľudí a má dlhodobý prínos.
 • Projekt neslúži na podporu politických strán, aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií.
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 EUR.
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov.

Prijímanie projektov

Administrátorom grantovej výzvy Podpora vedy a výskumu je Nadácia ESET. Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke nadácie ESET.

Hodnotenie projektov

Predložené projekty bude hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET. Hodnotiaca komisia bude projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním grantovej výzvy: Podpora vedy a výskumu.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia.
 4. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 5. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 6. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Kontakt

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk.

Viac informácií nájdete tu.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV