Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nadácia ESET - podpora vedy a výskumu

Cieľ programu

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií týkajúce sa popularizácie vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

Časový harmonogram programu

Výška grantu

Na Grantovú výzvu: Podpora vedy a výskumu je vyčlenených 30 000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5 000 EUR. Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

Príjemcovia grantu

Príjemcom grantu môže byť:
Nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká škola a iná právnicka osoba. Žiadateľom nemôže byť fyzická osoba.

Základné podmienky získania grantu

  • Projekt slúži širšej komunite ľudí a má dlhodobý prínos.
  • Projekt neslúži na podporu politických strán, aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií.
  • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 EUR.
  • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov.

Prijímanie projektov

Administrátorom grantovej výzvy Podpora vedy a výskumu je Nadácia ESET. Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke nadácie ESET.

Hodnotenie projektov

Predložené projekty bude hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET. Hodnotiaca komisia bude projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

  1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním grantovej výzvy: Podpora vedy a výskumu.
  2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
  3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia.
  4. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
  5. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
  6. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Kontakt

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk.

Viac informácií nájdete tu.