Nadácia Orange: Grantový program e-Školy pre budúcnosť 2016/2017

Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktoré chcú poznatky o rozumnom a zodpovednom využívaní digitálnych médií šíriť v základných a stredných školách na Slovensku.

Na workshopy i učebnice

Uchádzať sa o podporu môžu aktívni pedagógovia či mimovládne organizácie s projektami, ktoré žiakom originálne približujú témy zodpovedného používania nových komunikačných technológií, aktívnou účasťou ich vedú ku kritickému mysleniu, argumentácii a kreativite, majú dlhodobý charakter a realizujú sa priamo počas vyučovacieho procesu. Podporené tiež môžu byť formálne i neformálne vzdelávacie kurzy a workshopy pre pedagógov alebo žiakov, projekty na vytváranie spolupráce školy s rodičmi študentov a s miestnou komunitou, či vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok.

Na dobré nápady pôjdu tisícky eur

Na podporu najzaujímavejších projektov bude v rámci programu prerozdelená celková suma až 50 000 eur. Grantový program sa otvára 2. septembra 2016, uzávierka prijímania projektov je 5. októbra 2016 výlučne v elektronickej forme prostredníctvom online systému www.nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky procesu budú zverejnené od 4. novembra 2016 na webstránke Nadácie Orange www.nadaciaorange.sk, kde nájdete aj podrobné informácie.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Primárnou cieľovou skupinou sú pedagógovia a žiaci základných a stredných škôl. Sekundárnu cieľovú skupinu tvoria budúci učitelia (študenti pedagogických fakúlt), rodičia žiakov, pedagogická verejnosť a širšia komunita.
V PROGRAME MÔŽU BYŤ PODPORENÉ
Projekty pedagógov na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií zamerané na:
- rôzne inovatívne metódy a formy výučby – originálne spôsoby priblíženia učiva resp. témy ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií, nové spôsoby práce s dynamikou triedy, využitie metodík, nástrojov a pomôcok
- aktívnu účasť žiakov – aktivity projektov by mali žiakov viesť k samostatnému vyhľadávaniu informácií, ich triedeniu, používaniu, kritickému mysleniu, argumentácii, kreativite a spoluúčasti na tvorbe obsahu vzdelávania
- dlhodobejší charakter – v trvaní max. do konca príslušného školského roka, s potenciálom ich aplikovateľnosti aj pre iné školy podobného zamerania.
- realizáciu aktivít počas vyučovania, nie v popoludňajších hodinách (t.j. nie v rámci voľnočasových aktivít, školských klubov, záujmových krúžkov atď.)
- podporu spolupráce s rodičmi či inými osobami v miestnej komunite, zohľadňujúce a rozvíjajúce spätnú väzbu medzi rodičmi a školou
Projekty mimovládnych organizácií na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií zamerané na:
- formálne a neformálne vzdelávanie pre pedagógov – kurzy, workshopy, konferencie pre učiteľov základných a stredných škôl ako aj pre budúcich učiteľov, organizovanie vzdelávacích podujatí s cieľom výmeny a šírenia informácií medzi učiteľmi, vytváranie priestoru pre vyjadrenie ich názorov, spoločnú tvorba programov, zdieľanie skúseností a pod.
- formálne a neformálne vzdelávanie žiakov – práca so žiakmi prostredníctvom programov a podujatí na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií realizovaných počas vyučovacích hodín na školách alebo v mimoškolskom prostredí
- spoluprácu školy s rodičmi žiakov a s miestnou komunitou, napr. projekty na vytváranie spätnej väzby medzi rodičmi a školou, vytvárajúce príležitosti na využitie potenciálu lokálnych špecifík a komunít vo vzdelávaní
- tvorbu a vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok a ich využitie v praxi
- projekty podporujúce vzájomnú spoluprácu škôl alebo sú implementované či aplikovateľné na rôznych školách.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a všetkých typov stredných škôl. Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy.
Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy.

Viac informácií nájdete v prílohe (výzva) a na tejto westránke.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV