Nadácia Orange: Spojme sa pre dobrú vec 2016

Spojme sa pre dobrú vec 2016

GRANTOVÝ PROGRAM

CHARAKTERISTIKA

Máte nápad ako zlepšiť vzťahy vo vašej komunite? Ako zapojiť do diania komunity mladšiu i staršiu generáciu a znevýhodnené skupiny obyvateľov? Radi by ste viac spoznali ľudí v blízkosti bydliska, aktívne skupiny pôsobiace vo vašom okolí a rozmýšľate o vhodnej forme aktivít pre tieto komunity? Nadácia Orange ponúka v roku 2016 priestor nápadom aktívnych ľudí, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy. Veríme, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto chceme motivovať aktívnych ľudí, začínajúce ale aj fungujúce neformálne skupiny a mimovládne organizácie k angažovanosti - prioritne v rámci svojej komunity, k dobrovoľníctvu, k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k aktivitám vedúcich k súdržnosti ľudí, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne problémy, k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.

CIELE PROGRAMU SÚ:

  • podpora verejnoprospešných užitočných nápadov s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré medziľudské a sociálne vzťahy, podporujú vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov
  • podpora dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu a prepájanie komunít
  • riešenie skutočných potrieb komunity so zapojením dobrovoľníkov, ľudí z komunity, rôznych vekových kategórií, záujmov
  • prinášanie pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom obyvatelia žijú a ktoré je im blízke  podpora nápadov na riešenie celospoločenských problémov, ktoré ovplyvňujú miestne komunity
  • priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie (starší ľudia, azylanti, ľudia bez domova, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, ľudia so zdravotným znevýhodnením)

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU

O podporu sa v grantovom programe môžu uchádzať:

  • neformálne skupiny aktívnych občanov (zastúpené fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory projektu podpísaná zmluva)
  • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy)
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)

Do grantového programu môže byť jedným subjektom predložený maximálne 1 projekt.

Viac informácií nájdete tu.

Odborná hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív do otvoreného online hlasovania. Prebiehať bude od 6. júna do 20. júna 2016 na našom facebookovom profile

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV