Nadácia Orange: Spojme sa pre dobrú vec 2017

V 13. ročníku programu Spojme sa pre dobrú vec 2017 (11. ročníkov bolo realizovaných pod názvom Šanca pre váš región), chce Nadácia Orange opäť motivovať začínajúce, ale aj fungujúce neformálne skupiny ľudí a mimovládne organizácie k angažovanosti - prioritne v rámci svojej komunity, k dobrovoľníctvu, k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k aktivitám vedúcich k súdržnosti ľudí, k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.

Kto môže žiadať o podporu:

- neformálne skupiny aktívnych občanov (za neformálnu skupinu aktívnych občanov sa za týmto účelom považuje skupina ľudí, ktorých spájajú rovnaké záujmy, rozpoznávajú problémy v komunite a svojpomocne sa snažia prispievať k ich riešeniu so zapojením širšieho okruhu ľudí a tým podporovať spoluprácu a posilňovať vzťahy v komunite. Neformálna skupina je zastúpená fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory projektu podpísaná zmluva),

- mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),

- kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.).

V programe môžu byť podporené:

- Komunitné aktivity s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti: vzdelávacie, kultúrno-spoločenské aktivity, využívanie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov;

- Vzdelávacie aktivity: zamerané napr. na zachovanie tradičných zručností, na zvyšovanie povedomia a poznatkov o miestnych lokalitách, raritách, inšpiratívnych osobnostiach, na vzdelávacie aktivity podporujúce integráciu znevýhodnených skupín obyvateľov, komunitné či medzigeneračné vzdelávanie a pod.;

- Kultúrno-spoločenské aktivity: napr. pravidelné kultúrne podujatia, ktoré podporujú miestne zvyklosti, približujú miestnym komunitám umenie, tradície, pravidelné inšpiratívne komunitné stretnutia, aktivity reagujúce na aktuálne spoločenské dianie a pod.;

- Využívanie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov: napr. vytváranie zelených či oddychových zón pre komunitu, obnova komunitných priestorov s uvedením následných komunitných aktivít a pod., výstavba a rekonštrukcia športovísk slúžiacich pre miestnu komunitu;

- Vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, historická lavička;

- Iné zmysluplné aktivity podporujúce komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo a zapojenie znevýhodnených skupín do aktivít.

Finančná stránka programu:

- V programe Spojme sa pre dobrú vec 2017 nadácia rozdelí 80 000 € na komunitné projekty realizované v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 €.

Finančné prostriedky je možné použiť na materiálne, organizačné a technické zabezpečenie aktivít, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou aktivít. Suma na technické vybavenie je limitovaná a môže predstavovať max. 40 % celkovej požadovanej sumy. V prípade komunitných vzdelávacích aktivít je možné uplatniť si cestovné, ubytovanie a odmenu pre lektora/lektorov v celkovej max. výške 900 €. Finančné prostriedky nie je možné využiť na odmeny a mzdy za napísanie a koordinovanie projektu, na úhradu bankových poplatkov, prevádzkových nákladov, ktoré priamo nesúvisia s projektovými aktivitami.

Financie za služby – externé odborné práce môžu predstavovať max. 40% z požadovanej sumy. (Ide o preplatenie odborných prác, ktoré nie sú v kompetencii predkladateľov projektu a nie je možné ich realizovať formou dobrovoľníckej práce).

Kritéria hodnotenia projektov:

- verejnoprospešnosť aktivít a atraktívnosť pre miestnu komunitu, či znevýhodnenú skupinu,

- presvedčivosť a realizovateľnosť projektu, predkladateľ má dostatočné kapacity na jeho realizáciu,

- jasne stanovené ciele a popísané aktivity, rozpočet je primerane nastavený, projektový zámer vychádza z aktuálnych potrieb komunity,

- projekt prispieva k zbližovaniu obyvateľov a k rozvoju komunitného života,

- miera priameho zapojenia znevýhodnených skupín do aktivít,

- projekt vytvára priestor na spoluprácu viacerých subjektov (napr. so školami, mimovládnymi organizáciami, samosprávou, mladými lídrami, s miestnymi remeselníkmi, firmami...),

- aktivity projektu podnecujú dobrovoľníctvo a zapojenie komunity, nie realizáciu jednotlivca,

- miera zapojenia komunity, dobrovoľníkov a spôsob oslovenia dobrovoľníkov,

- zlepšovanie medziľudských vzťahov, aktivizovanie komunity a zníženie komunikačných bariér,

- zrealizované aktivity poslúžia väčšiemu počtu ľudí, otvorenej komunite,

- existuje predpoklad, ktorý je v projekte opísaný konkrétnymi krokmi, že výsledky projektu resp. komunitné aktivity budú mať dlhodobý dopad so zabezpečenou udržateľnosťou prostredníctvom ďalších opatrení resp. aktivít.

 

Spôsob predkladania projektov:

- Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom online systému e-grant. Pre vyplnenie online žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na https://nadaciaorange.egrant.sk/. Registrácia užívateľa je povinná pre každého žiadateľa bez ohľadu na vytvorené registrácie v minulosti.

 

Uzávierka prijímania projektov:

- 22. mája 2017, o 24.00 hod. Do tohto termínu musia byť projekty odoslané.

 

Dokument na stiahnutie:

- Spojme sa pre dobru vec 2017 - výzva (http://bit.ly/2okbbZf)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2oBfmw0

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV