Nadácia SLSP: Otvorený grantový program 2017

Cieľ grantového programu a oblasti podpory
Otvorený grantový programe je určený pre verejnoprospešné projekty, ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2017, a týkajú sa týchto oblastí:
- vzdelávanie,
- sociálna pomoc a zdravie,
- občianska spoločnosť,
- kultúra,
- šport,
- životné prostredie,
- veda a výskum.

Do grantového programu sa môžu prihlásiť neziskové a mimovládne organizácie, materské a stredné školy, zariadenia sociálnych služieb, inštitúcie verejnoprospešného charakteru a športové kluby.

Neoprávnenými subjektmi sú obce, mestá a mestské časti, knižnice zriadené obcou/mestom, základné a vysoké školy, pre ktoré sú určené osobitné grantové programy.

31.5.2017, do 13:00 hod uzávierka pre podávanie žiadostí
do 30.6.2017 zverejnenie výsledkov celého grantového programu
do 30.10.2017 ukončenie projektov vrátane podania záverečnej správy spolu s vyúčtovaním projektu
Projekty musia byť realizované od podpisu zmluvy do 31.10.2017.

Hlavné kritériá hodnotenia:
1) projekt prispeje k zlepšeniu kvality života konkrétnej komunity;
2) rozpočet projektu je naplánovaný primerane k aktivitám a výsledkom.

Ďalšie kritériá:
3) projekt je prínosný pre širokú cieľovú skupinu;
4) má jasný časový harmonogram aktivít;
5) zámer projektu je na podporu konkrétnej aktivity, nie na materiálno-technické vybavenie.

Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované. Na stránke http://podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.

Viac informácií v prílohe.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV