Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nadácia VÚB: Komunitné granty

Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB vyhlasuje grantovú schému Komunitné granty, v ktorej sa o konečných víťazoch rozhodne vo verejnom hlasovaní.

Informácie o schéme nájdete na tejto stránke.

Našou motiváciou pre podporu komunitných projektov je:

Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 eur.

Dva z prihlásených projektov, pokiaľ budú z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru, získajú špeciálne ocenenie Impact HUB vo výške 4 000 eur.

Celkovo bude prerozdelených 80 000 eur.

Cieľom grantového programu je:

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Oblasti

Očakávame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:

Oprávnení žiadatelia

Z grantu nie je možné hradiť:

- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie, mzdové a komunikačné náklady),
- cestovné náklady,
- občerstvenie, pitný režim, ceny do súťaží,
- náklady spojené s medializáciou projektu,
- spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant

Formulár žiadosti o grant nájdete na http://www.nadaciavub.egrant.sk/.
Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.
Uzávierka prijímania žiadostí je 30.9.2016 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:

a) kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant,
b) IČO, hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu,
c) 2-3 ilustračné fotografie k projektu a anotáciu – sprievodný motivačný text o projekte, ktoré budú zverejnené na hlasovacej webstránke v 2. kole výberu.

Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch prvého kola e-mailom. Výsledky budú zverejnené na stránke http://www.nadaciavub.sk/ najneskôr do 17.10.2016.
Výsledky druhého kola (verejné hlasovanie) budú aktuálne zverejnené na hlasovacej stránkehttp://www.komunitnegranty.sk/.