Nové programy Vzdělávací nadace Jana Husa v r. 2013

Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně, ČR v roku 2013 vyhlasuje nasledovné programy:

  • „Stipendium Husovy nadace“, ktorý má za cieľ umožniť začínajúcim akademickým pracovníkom (asistentom a doktorandom) dôstojnejší štart do ich pedagogickej a vedeckej činnosti a podporiť ich zotrvanie na vysokých školách. Štipendium vo výške 60.000,-CZK je jednoročné na akademický rok 2013/2014 a je  určené pre žiadateľov do 35 rokov veku, pôsobiacim v humanitných a spoločenskovedných odboroch.

Štipendium je určené na podporu slobodného a nerušeného bádania v podobe samostatného štúdia alebo výskumu v zahraničí alebo na domácich inštitúciách. Žiadosť o štipendium musí obsahovať stručný životopis, popis pracovného postavenia žiadateľa, zoznam jeho publikácií, jeho životné a odborné plány a jeho pedagogické alebo vedecké zameranie, odporúčanie domovského pracoviska (školiteľa alebo nadriadeného), v prípade vycestovania súhlas prijímajúcej inštitúcie (akceptačný list)

  • Otvorený grantový program „Grant Husovy nadace“pre projekty z oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré rozvíjajú neaplikované humanitné, spoločenskovedné a príbuzné odbory.

     

  • 6. ročník „Ceny IUS et SOCIETAS“, vyhlasovaná Vzdělávací nadací Jana Husa spoločne s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a v spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv.

Cena IUS et SOCIETAS je udeľovaná za eseje obsahujúce najzaujímavejšie podnety, pohľady a otázky, týkajúce sa role práva a justície v spoločnosti. Súťaž je určená sociológom, politológom, právnikom, filozofom, ekonómom a študentom z ďalších odborov sociálnych vied.

Uzávierka žiadostí: 30. júna 2013

Všetky potrebné informácie o vyhlásených programoch, vrátane kontaktov, sú uvedené na webových stránkach Vdělávací nadace Jana Husa www.vnjh.cz

Cena IUS et SOCIETAS má svoje vlastné stránky www.iusetsocietas.cz

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV