OP ZaSI – FSR - 2.1.5. - Podpora sociálnej inklúzie

Internetová stránka Fondu sociálneho rozvoja.

V prílohe sa nachádza Časový harmonogram výziev na rok 2013.

Výzva k opatreniu 2.1., k rámcovej aktivite 2.1.5. Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie nebola vyhlásená v termíne stanovenom v indikatívnom časovom harmonograme výziev OP ZASI na rok 2013.

Termín vyhlásenia a termín uzávierky výzvy nemá FSR v súčasnosti k dispozícii. Odporúčame sledovať aktuality na webovom sídle www.fsr.gov.sk. Ihneď po aktualizácii indikatívneho časového harmonogramu výziev OP ZaSI na rok 2013 zo strany MPSVR SR zverejní FSR o tejto zmene informáciu na svojom webovom sídle.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV