VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02
 
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os č. 2: Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Vyhlásená: Fondom sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť  a sociálna inklúzia

Alokácia: 4 737 322 € EUR
Dátum zverejnenia výzvy: 27.12.2012
Dátum uzavretia výzvy:
Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 28.02.2013.
Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31.05.2013.
Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31.10.2013.

ŠPECIFICKÉ CIELE VÝZVY

  • Posilnenie schopnosti cieľovej skupiny (mladí dospelí, plnoleté fyzické osoby, resp. deti) osamostatniť sa;
  • Integrácia  cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce;
  • Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie;
  • Zvýšenie efektívnosti služieb, rozvoj a profesionalizácia vybraných zariadení sociálnych služieb;
  • Obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom rodinnom prostredí.

Oprávnené cieľové skupiny pre I. skupinu činností:

  • deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytované služby podľa osobitných zákonov,
  • mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti,
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore

Viac informácií o výzve, oprávnených aktivitách a skupinách činností na stránke fsr.gov.sk

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV