Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02
 
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os č. 2: Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Vyhlásená: Fondom sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť  a sociálna inklúzia

Alokácia: 4 737 322 € EUR
Dátum zverejnenia výzvy: 27.12.2012
Dátum uzavretia výzvy:
Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 28.02.2013.
Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31.05.2013.
Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31.10.2013.

ŠPECIFICKÉ CIELE VÝZVY

Oprávnené cieľové skupiny pre I. skupinu činností:

Viac informácií o výzve, oprávnených aktivitách a skupinách činností na stránke fsr.gov.sk