OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01 - Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie
Vyhlásená: Fondom sociálneho rozvoja  ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Dátum zverejnenia výzvy: 28.09.2012
Dátum uzavretia výzvy: priebežne, do 30. 08. 2013, do 31.10.2013

ŠPECIFICKÝ CIEĽ VÝZVY

Špecifickým cieľom výzvy je vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie zamestnania pre cca 400 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov marginalizovných komunít.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Rámcová aktivita 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)

OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY

  • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov;
  • marginalizované komunity (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít).

DĹŽKA TRVANIA PROJEKTU
Minimálna dĺžka realizácie aktivít projektu:             12 mesiacov.
Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu:            24 mesiacov.

Výška pomoci:

Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy                                  

      5 706 481 €

 

Limity pomoci pre žiadateľov:

Odporúčaná minimálna výška pomoci na jeden projekt:

10 000 €

Maximálna výška pomoci na jeden projekt:

120 000 €

 

 Viac informácií o výzve, oprávnených aktivitách a skupinách činností na stránke fsr.gov.sk

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV