OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 - Podpora sociálnej inklúzie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01

VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01 
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os č. 2: Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Vyhlásená: Fondom sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Dátum zverejnenia výzvy: 22.03.2013
Dátum uzavretia výzvy: priebežne, do 29.11.2013

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 24.05.2013.
Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 29.11.2013.

1.  ŠPECIFICKÝ CIEĽ VÝZVY
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce.

2.  OPRÁVNENÉ AKTIVITY
Rámcová aktivita - 2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
Rámcová aktivita bude napĺňaná nasledovnými činnosťami:

 • Podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách:
  • participácia samospráv a relevantných inštitúcií na sociálnej inklúzii;
  • vytvorenie spolupráce s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy;
  • iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v obci;
  • činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín, na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti;
  • skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce vzdelávaním terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov prostredníctvom akreditovaných kurzov v oblasti ich pôsobenia, v rozsahu maximálne 200 hodín, počas realizácie aktivít projektu;
 • Činnosti zamerané na senzibilizáciu majority:
  • eliminácia negatívnych stereotypov majority a jej senzibilizácia vo vzťahu k cieľovej skupine a naopak;
  • mobilizácia okolia klienta k aktívnej pomoci;
 • Sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce:
  • individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností;
  • poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva najmä v oblastiach:
   • zlepšenia osobnej hygieny detí i dospelých,
   • zlepšenia dochádzky detí do školy,
   • zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže,
   • nadobudnutia zručností pri vedení domácnosti,
   • poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva v oblasti finančnej gramotnosti, finančného manažmentu, ako aj protidlhového poradenstva,
   • využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel;
 • Činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich sieťovanie:
  • prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite;
  • poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie;
  • minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí;
 • Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu, vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti a podpora utvorenia náhradného rodinného prostredia v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • obce a mestá*, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
 • iný subjekt**:
  • združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.;
  • občianske združenie v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov;
  • nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách;
  • neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch;
  • neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových   organizáciách;
  • iné organizácie a to:
   • Slovenský Červený kríž;
   • subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
   • subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
   • cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností § 6, ods. 1, písm. h), k);

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV