Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 - Podpora sociálnej inklúzie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01

VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01 
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os č. 2: Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Vyhlásená: Fondom sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Dátum zverejnenia výzvy: 22.03.2013
Dátum uzavretia výzvy: priebežne, do 29.11.2013

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 24.05.2013.
Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 29.11.2013.

1.  ŠPECIFICKÝ CIEĽ VÝZVY
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce.

2.  OPRÁVNENÉ AKTIVITY
Rámcová aktivita - 2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
Rámcová aktivita bude napĺňaná nasledovnými činnosťami:

Oprávnenými žiadateľmi sú: