Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Opatrenie 2.1 Družobné mestá

Cieľom Akcie 2  je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

Priorita pre rok 2015:

Diskusia o budúcnosti Európy: Súčasná debata o EÚ v čase ekonomickej krízy a európskych voľieb 2014, vyžaduje ďalšie prehĺbenie diskusie o budúcnosti Európy, o tom akú Európu jej občania chcú, a tiež podporenie nových foriem občianskej participácie a posilovanie existujúcich foriem. Diskusia by mohla byť založená na skúsenostiach z histórie ako aj konkrétnych úspechoch Európskej Únie. Diskusia sa nemusí upriamovať len na občanov ktorí podporujú koncept EÚ, ale aj na občanov, ktorí doposiaľ neboli zapojení alebo spochybňujú EÚ a jej úspechy. Vac informácii nájdete v pracovnom programe pre rok 2015.

Uzávierky pre rok 2015:

2. marec 2015 (začiatok medzi 1.májom 2015 až 31. marec 2016)

1. september 2015 (začiatok medzi 1. januáro 2016 až 30. septembrom 2016)

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

Koľko má mať projekt partnerov?

Maximálna výška grantu: 25 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 21 dní

Užitočné publikácie: