OPVaV-2013/1.1/02-SORO - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj

Výzva OPVaV-2013/1.1/02-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštrúktury výskumu a vývoja

Dňa 31. 1. 2013 vyhlasila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadosti o nenavratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštrúktury výskumu a vývoja, s názvom „Obnova a budovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja“, kod OPVaV-2013/1.1/02-SORO.

Dátum uzávierky výzvy: 06. 05. 2013

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 18 500 000 EUR

Limity pomoci: Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 1 500 000  EUR                                                            Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 3 000 000 EUR    

Všetky informácie nájdete na: OPVaV-2013/1.1/02-SORO

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV