OPVaV-2013/5.1/05-SORO - podpora infraštruktúry

Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Kód výzvy: OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 5
Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1
Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 18. 03. 2013

Dátum uzávierky výzvy: 17.06. 2013

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 15 000 000 EUR

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 1 000 000  EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 2 500 000 EUR

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV