PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD LP/2015 (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti ministerstva v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd.

Hlavným cieľom poskytnutia dotácií je podpora projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2015 je 769 500 EUR.

Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR.
Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.
Spolufinancovanie: 5 % z celkového rozpočtu projektu.


Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje informačný systém po ukončení elektronickej registrácie (na odkaze nižšie) a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 20. februára 2015.

Elektronickú registráciu je možné vykonať na adrese: dotacie.mzv.sk/2015

Všetky potrebné informácie o predkladaní žiadostí sú uvedené v texte výzvy a jej prílohách:

http://www.foreign.gov.sk/sk/cinnost_ministerstva/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_zamerane_na_podporu_a_ochranu_ludskych_prav_a_slobod

Dotáciu zameranú na účely v zmysle § 2 písm. c) zákona možno poskytnúť na:
a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
b) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd,
c) podporu vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd,
d) zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností,
e) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc v oblasti ľudských práv a slobôd,
f) analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
g) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
h) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok,
i) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd.

Dotáciu zameranú na účely v zmysle § 2 písm. d) zákona možno poskytnúť na:
a) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
b) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
c) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít,
d) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
e) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV