PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

vyhlasuje

V Ý Z V U


na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 (ďalej len „žiadosti“) pre
nasledovné účely v zmysle zákona, § 2 písm.:


c) presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd,
d) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Gestorským útvarom výzvy na úrovni ministerstva je odbor ľudských práv, sekcia
medzinárodnoprávna a konzulárna.

1. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu
Predpokladaný objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2016 je 763 500
EUR.
2. Minimálna a maximálna výška jednej dotácie a výška minimálneho
povinného spolufinancovania

Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR.
Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov žiadateľa alebo iných zdrojov
je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

3. Typy a ciele aktivít projektu
V rámci výzvy budú podporené projekty, ktorých aktivity majú lokálny, regionálny alebo celoštátny dopad.

Dotáciu zameranú na účely v zmysle § 2 písm. c) zákona možno poskytnúť na:
a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a podporu aktívnej
občianskej spoločnosti,
b) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd,
c) podporu vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd,
d) zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností,
e) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc v oblasti ľudských
práv a slobôd,
f) analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
g) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť
v oblasti ľudských práv a slobôd,
h) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok,
i) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských
práv a slobôd.

Dotáciu zameranú na účely v zmysle § 2 písm. d) zákona možno poskytnúť na:
a) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
b) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín v oblasti
predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
c) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít,
d) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu
k predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie,
e) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV