Program Active Citizens Fund Slovakia

Grant v rámci Bilaterálneho fondu ACF Slovakia pokrýva 100 % celkových oprávnených nákladov projektu.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 10 000 EUR.

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o grant: 5. december 2018

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 1. február 2021, 16:00 (alebo do vyčerpania alokácie)

ACF - Slovensko podporuje slovenské občianske združenia pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahe vytvoriť lepšie podmienky pre dobrú správu vecí verejných, chrániť ľudské práva a zabezpečiť občianske vzdelávanie a zlepšiť pozíciu zraniteľných skupín v spoločnosti.

 

Fond bilaterálnej spolupráce podporí bilaterálnu výmenu skúseností, know-how a dobrej praxe medzi slovenskými organizáciami občianskej spoločnosti a organizáciami z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

 

Témy:

 1. Občianska participácia;
  2. Obhajoba verejných záujmov;
  3. Ľudské práva;
  4. Zraniteľné skupiny;
  5. Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

Zámerom výzvy je podporiť aktivity, ktoré podporujú bilaterálnu výmenu skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi občianskou spoločnosťou na Slovensku a subjektmi z donorských krajín. Strategické oblasti pre bilaterálnu spoluprácu zodpovedajú piatim očakávaným výsledkom ACF – Slovakia tak, ako je uvedené vyššie.

Osobitnou prioritou bilaterálnej spolupráce je riešenie šírenia dezinformácií a antidemokratickej propagandy a boj proti nepriaznivému vplyvu týchto javov na dôveru verejnosti v demokratické inštitúcie a hodnoty liberálnej demokracie.

Viac informácií:

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/active-citizens-fund--slovakia-2018.htm

 

Odkaz na výzvu:

https://acfslovakia.sk/vyzvy/fond-bilateralnej-spoluprace/

Oprávnený žiadateľ je organizácia, registrovaná v Slovenskej republike v jednej z nasledujúcich kategórií:

 1. občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;
 2. nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;
 3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z.
 4. neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch;
 5. nezisková organizácia registrovaná podľa zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom;
 6. združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.
 7. Slovenský Červený kríž podľa zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži.

Potenciálnych partnerov z donorských krajín nájdu záujemcovia na stránke https://ngonorway.org/, ktorú spravuje Nórsky helsinský výbor.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV