Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Projekty občianskej spolocnosti

Špecifické priority pre oblasť 2. Podpora demokracie a občianskej participácie

2.1. Diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť euroskepticizmu

2.2. Podpora solidarity v časoch krízy

2.3. Posilňovanie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia ako nástroja znižovania stigmatizácie imigrantov a menšín

Viac informácií k prioritám: http://www.europapreobcanov.sk/temy-a-priority?locale=sk

 

Kto môže žiadať?

Koľko má mať projekt partnerov?

Maximálna výška grantu: 150 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Užitočné publikácie: